Dagordning årsmöte 2022

 1. Fastställande av röstlängd för mötet:
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare:
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.      
 • Styrelsens:            
  • Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,       
  • Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.           
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Stiftelsens fortskridning.              
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Inga motioner har inkommit.
 2. Val av:                     
  1. Ordförande för en tid av två år:
  1. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år. (Vice ordförande sitter på två år och är ej valbar i år.)
 • En eller två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:
  • Minst en och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande:
 1. ABATE Väst, presentation och ekonomi.      
 1. Mötet avslutas.