Protokoll årsmöte 2022, Åkeriet MC, Snickerivägen 5, Tollered 2022-04-02

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  1. 20 medlemmar inkl. styrelsen, varav 5st via Teams
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • För mötet valdes Lars Svärd till Ordförande och Susanne Ullenius till sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
  • För mötet valdes Jimmy Pettersson & Åsa Nordesand till protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  • Mötet har utlysts på rätt sätt, dock finns det två sidor på FB och en skall tas bort (ABATE Sverige).
 • Fastställande av dagordning.
 • Se dagordning, bilaga 1.
 • Styrelsens:
  • verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, se bilaga 2
  • förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret, se bilaga 3 & 4.
 • Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  • verksamhets-/räkenskapsåret, se bilaga 5.
 • Stiftelsens fortskridning.
  • Styrelsen föreslår att vi sätter in 30 000kr plus donation från Agneta och Björn på 5000kr på stiftelsekontot. Mötet röstar JA för detta.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Styrelsen får ansvarsfrihet.
 1. Fastställande av medlemsavgifter.
  Mötet beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad, dvs 200kr/år och för klubbar 1500kr/år för upp till 15 personer.
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Se bilaga 6.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Se bilaga 7 för inkomna motioner.

 1. Mötet röstade igenom de ändringar som inkommit gällande justeringar i stadgarna.
 1. Val av:
  1. Ordförande för en tid av två år. (Bosse Larsson röstades in 2021, sitter ett år till.
  1. vice ordförande för en tid av två år: Lars Svärd
  1. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år: Mikael Skog och Mats Runesson
  1. en eller två revisorer för en tid av ett år: Agneta Ljungqvist
  1. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

minst en och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skall utses till ordförande: Tim Thim

 1. ABATE Väst, presentation och ekonomi.
  1. Se bilaga 8 för information.
  1. 3/9 datum för kommande Rally (ABATE Väst)
  1. ABATE Väst ska eventuellt ordna någon aktivitet i sommar. Om så är fallet kommer mer information ut om detta.
 1. Övrigt. 

Inget övrigt har inkommit.

Mötet avslutas.

____________________________________                          

Ordförande, Lars Svärd           Sekreterare, Susanne Ullenius

____________________________________                          

Justerare, Åsa Nordesand                                     Justerare, Jimmy Pettersson