ABATE Sveriges stadgar

STADGAR 
för den ideella föreningen ABATE Sverige. Stadgarna ändrade av årsmötet 2022.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
ABATE Sverige är en politiskt aktiv partipolitiskt obunden landsomfattande förening vars syfte är att förbättra situationen för Sveriges alla motorcyklister, och att genom information och bistånd värna och stödja medlemmarnas rättigheter.

ABATE Sverige skall 
• arbeta för ökad säkerhet på vägarna.
• försöka påverka lagstiftaren att stifta lagar som gynnar motorcyklister. 
• arbeta för en förbättrad mediabild av motorcyklister.
• vara länken mellan motorcyklister och stat, kommun och landsting, statliga verk, försäkringsbolag och andra organisationer vars verksamhet påverkar Sveriges motorcyklister.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Säte
Föreningens säte är den ort där förvaltningen sker.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

10 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat förfallen medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast den 31 december för medlemskap avseende efterföljande kalenderår, samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
13 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid, ort och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske senast fyra veckor före mötet på föreningens via sociala medier, föreningens hemsida och nyhetsbrev. 

Har förslag väckts om stadgeändring eller nedläggning av föreningen, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

För att antecknas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap genom att uppvisa ett giltigt medlemskort eller att det kan styrkas genom kontroll i medlemsregister.

16 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är myndig, röstberättigad medlem av föreningen.
19 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens
 a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av två år, väljs på udda år.
 b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, där halva antalet ledamöter väljs på udda år och halva antalet ledamöter väljs på jämna år.

  1. c) en eller två revisorer för en tid av ett år. 
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
    d) minst en och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

20 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse till extra årsmöte skall ske senast fyra veckor före mötet genom annonsering i tidningen Scanbike och/eller på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

VALBEREDNINGEN
21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och upp till två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
23 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst tre och högst åtta ytterligare ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 
Styrelsen får utse adjungerade ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får även utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 22 §, och
• förbereda årsmöte.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till lokalavdelning, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.