Ljud eller buller?

Aktuell föreskrift
Transportstyrelsen publicerade i december 2008 en ändringsföreskrift angående mätning vid kontrollbesiktning och flygande inspektioner som börjar gälla 29 mars 2009. VVFS 2008:412 heter den. Den 1 juli 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrift 2010:84 i kraft som handlar om kontrollbesiktning, bland annat mätning av ljud. Den ändrades delvis genom 2011:40. och genom 2011:101. Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd om flygande inspektioner, 2010:85. Den har ändrats genom 2011:109.

Var och hur ska mätning ske? 
Transportstyrelsens föreskrift beskriver noga hur området ska vara utformat och hur själva mätningen ska gå till vid stationär mätning av motorcykel.

Ljudnivåer
En helfordonsgodkänd motorcykel har en tillverkarskylt där decibelnivå vid ett visst varvtal är angivet. För dessa tillkommer ett tillägg om 5 dB(A). 

Alla äldre motorcyklar, amatörbyggda motorcyklar samt de som importerats från tredje land saknas tillverkarskylt. Då gäller gränsen 103 dB(A). För samtliga tillkommer X decibel för mätinstrumentets mätosäkerhet.

Helfordonsgodkänd motorcykel
Har du en nyare motorcykel är den förmodligen helfordonsgodkänd. Då måste vissa delar uppfylla kraven i EG-direktiv, bland annat ljuddämpare. Byter du system, se till att de är märkta med en stämpel som visar att de uppfyller typgodkännandet

Har du ett annat avgassystem, kan du föreläggas en registreringsbesiktning i samband med flygande inspektion enligt Fordonsförordningen, kapitel 6, § 29. Det spelar ingen roll att en ljuddämpare klarar ljudnivåerna – saknar den EU-stämpel är den inte godkänd om den är helfordonsgodkänd. Detta kan självklart även hända i samband med en kontrollbesiktning om du har ett avgassystem som inte är typgodkänt.

Om du blir stoppad av polis
Polisen kan ge ett föreläggande om kontrollbesiktning om motorcykeln är bristfällig, t ex om ljuddämparen rostat eller skadats. Har du bytt ut avgassystemet på din motorcykel till ett som inte är godkänt kan polisen förelägga om registreringsbesiktning. Även om du har en äldre motorcykel som har ett utbytessystem kan du alltså föreläggas registreringsbesiktning. Dessutom kan polisen utfärda böter, belopp se nedan.

En polisman har rätt att avgöra om din motorcykel låter för mycket genom att enbart lyssna på den. Vi rekommenderar att du aldrig skriver på en böteslapp enbart genom en ljudmätning genom ”polismans öra”. En polis kan i vissa fall lämna rapporteftergift.

Om din motorcykel efter en regelrätt mätning enligt föreskrifterna ovan visar otillåten ljudnivå kan du få betala böter, se nedan. Du kan också få föreläggande om kontrollbesiktning om ljuddämparen är bristfällig eller registreringsbesiktning om ljuddämparen är utbytt mot ett icke godkänt system. Polisen kontrollerar bristfällighet (Fordonsförordningen kap 6, § 28). Bilprovningen eller annat besiktningsorgan godkänner fordon i kontrollbesiktning och registreringsbesiktning. 

Vid en flygande inspektion ska en rapport upprättas, se TSFS 2011:109.

Överklaga polisens beslut
Man kan inte överklaga ett föreläggande av en polis. Däremot kan du, om du besiktar med samma ljuddämpare vid registreringsbesiktning och ligger inom godkänd gräns, överklaga registeringsbesiktningen till Transportstyrelsen. Har du bytt till originalsystem vid registreringsbesiktning finns inget att överklaga, då har du ju i princip erkänt att du kört med olagligt system.

Bötesbelopp
För brott mot Trafikförordningen
Kap 4, § 7: Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter, 1 000 kronor 

Kap 4, § 8: Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs = 1 000 kronor.

För brott mot fordonsförordningen
Kap 2, § 1: Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv = 500 kronor.

Ny lag mot kränkande fotografering?

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag som innebär att kränkande fotografering kan bli olaglig och ge fängelse upp till två år med start 1 juli i år.

Enligt Beatrice Ask så vill man komma åt kränkande fotografering, alltså smygfotografering eller filmning, där syftet är att kränka en enskild individ.

Regeringen har under flera år försökt utforma en lag som kriminaliserar kränkande fotografering av enskilda individer, men som samtidigt inte hindrar journalisters och fotografers arbete med att bevaka offentliga personer. Redan för ett år sedan presenterade Beatrice Ask ett nytt lagförslag om olovlig fotografering men då förslaget mötte hård kritik från bland annat medier har det nu arbetats om till kränkande fotografering. 

Det nya lagförslaget kan träda i kraft reden den 1 juli i år. Men innan förslaget går vidare till riksdagen för beslut ska det granskas av lagrådet

Ny rattfyllerilag 1 januari 2012

För att ytterligare arbeta för att motverka rattfylleri på vägarna skärps straffet för rattfylleri per den 1 januari 2012.

Har personen mer än 0,2 promille i utandningsluften blir domen rattfylleri och man förlorar körkortet i minst ett år. Det här är en rejäl skärpning mot dagens regler där en del ”lindriga fall” har gett indraget körkort i två eller tre månader. Om domen gäller grovt rattfylleri är återkallelsetiden för körkortet i minst två år. 

Nyhet för personer dömda för rattfylleri

Ett sätt att förhindra förare från att köra onyktra är att utrusta bilen med ett alkolås. Allt fler företag väljer idag att installera alkolås i sina bilar som ett led i kvalitetssäkring och som även förbättrar trafiksäkerheten.

Från den 1 januari 2012 kommer, efter flera års försöksverksamhet, ett permanent system att införas: En förare som fått sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har nu möjlighet att ansöka om körkort med krav på alkolås i stället för att vara utan körkort.

Det nya systemet är ett starkt incitament för dömda personer att delta och konsekvenserna av att inte välja körkort med alkolåsvillkor blir mer påtagliga.

Europakonventionens artikel 10

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

AVDELNING I – RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ARTIKEL 10 (texten är egentligen på engelska, men vi har valt att här också återge den på svenska)

Article 10 – Freedom of expression Artikel 10 – Yttrandefrihet
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. 2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

(OBS! ABATEs understrykning)

ABATEs advokat hjälper medlem

ABATES advokat Lars Svärd har hjälpt en av ABATEs medlemmar när denne fick problem med en motorrenovering som gick fel. Medlemmens motor havererade redan sommaren 2010 då en första reparation genomfördes. Efter 400 mil var det dags igen. Motorn havererade än en gång. Det visade sig att felet var detsamma som 2010, en krökt vevaxel med följdskador och stora kostnader. Åter till verkstaden som genomförde en ny reparation av motorn. Denna gång med en kraftigare vevaxel samt en oljepump med större kapacitet. Problemet var att verkstaden ville ha betalt än en gång. Efter bistånd av ABATE löstes situationen på ett tillfredställande sätt.