Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2021

ABATE´s styrelse har härmed glädjen att lämna denna verksamhets- och förvaltningsberättelse för förflutet år. Utvecklingen av föreningen har gått över all förväntan. 

Förtroendevalda och funktionärer har lagt ned ett enormt arbete, som gett ett otroligt resultat. Prognosen för föreningen ABATE är god. Styrelsen har en hög ambitionsnivå, där man vill göra det intressant för motorcyklister av alla slag, att söka medlemskap.

Styrelsen har bestått av Bo Larsson, Lars Svärd, Mikael Skog, Christine Spjuth-Skog, Mats Runesson och Susanne Ullenius. 

Agneta Ljungquist är revisor.

Valberedningen har bestått av Tim Thim.

Styrelsen har under året haft ett 10-tal möten och har även träffats för diskussioner vid flertalet tillfällen.

Både Avrostningen och Rallyt uteblev på grund av rådande omständigheter.

Föreningen har varit representerad vid ett fåtal biker-event, också detta på grund av Covid 19.

Styrelsen anser att föreningen är stabil och fungerar på ett fullgott sätt. 

Balansrapport 2021

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Resultatrapport 2021

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Revisionsberättelse 2021

Vid granskning av ABATE Sveriges räkenskaper för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 har undertecknad funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer, den kontanta kassan och det kvarstående värdet på postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår undertecknad årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar och att vinsten balanseras till kommande verksamhetsår.

Göteborg den 26 mars 2022

Agneta Ljungquist

Verksamhetsplan och budget för 2022 Bilaga 6.

Budgeten för 2022 är svår att fastställa utifrån den information som finns idag. 

Styrelsen föreslår därför att de medel som kommer in under 2022, skall användas till att:

Bygga upp organisationen ytterligare, genom att i första hand rekrytera fler medlemmar och fler lokala styrelser.

Sätta in överskott i stiftelsekontot, såsom från event och sponsring.

Utveckla vår lobby-verksamhet.

Genomföra avrostningar, rallyn och andra medlemsaktiviteter. Fortsätta arbetet som remissinstans.

Bli mer aktiva på sociala medier samt göra mer utskick till medlemmar.

Bevaka rättegångar för att kunna informera om hur det går i de fall där man gått omkull på grund av, exempelvis, hal asfalt.

Inkomna motioner Bilaga 7.

Förslag på ändring i stadgarna:

18 § Valbarhet

12. Val av:

Nuvarande lydelse: 

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

Föreslagen lydelse: 

föreningens ordförande för en tid av två år, väljs på udda år

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

Nuvarande lydelse: 

övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

Föreslagen lydelse: 

övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, där halva antalet ledamöter väljs på udda år och halva antalet ledamöter väljs på jämna år.

Årsmötet och extra årsmöte

13 § Tidpunkt, kallelse:

Nuvarande lydelse:

Kallelse till årsmötet skall ske senast sex veckor före mötet genom annonsering i tidningen Scanbike och/eller på föreningens hemsida. 

Föreslagen lydelse: 

Kallelse till årsmötet skall ske senast fyra veckor före mötet på föreningens via sociala medier, föreningens hemsida och nyhetsbrev.

ABATE Väst 2021

STYRELSEN 2021

Styrelsen ABATE Väst bestod under 2021 av: Jörgen ”Trazan” Falkeland, Birgitta ”Bejan” Falkeland, Tim Thim samt Virgilio ”Viggo” Morelos. ABATE Sverige är tacksamma för era insatser i att försöka göra en bra hojmiljö till en ännu bättre!

STYRELSEN 2022

Ordförande för en tid av två år (Röstades in 2021): Jörgen ”Trazan” Falkeland

Resterande styrelsemedlemmar för en tid av ett år:

Vice Ordförande: Tim Thim

Kassör/sekreterare:                                                       Birgitta ”Bejan” Falkeland

Övriga ledamöter:                                                               Virgilio ”Viggo” Morelos.

EKONOMI

Ingående värde innan det 2021:                                                3. 044:-

Totat värde i kassan i ingången av 2022: 3.044:-